Sojusz Lewicy Demokratycznej

Krajowa Komisja Rewizyjna

Funkcję kontrolną w partii wykonują: Krajowa Komisja Rewizyjna oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne komisje rewizyjne.

 
Komisje rewizyjne wybierają ze swego składu przewodniczącego i nie więcej niż dwóch zastępców oraz uchwalają regulamin swojej pracy.
 
Komisje rewizyjne:
a) oceniają przestrzeganie zasad celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu majątkiem i funduszami partii, w tym prawidłowość sporządzania
     ramowych planów przychodów i wydatków oraz sprawozdań finansowych,
b) kontrolują przestrzeganie zasad gospodarowania majątkiem i finansami partii oraz za- ciągania zobowiązań majątkowych określanych przez Radę
     Krajową oraz instrukcji dotyczących działalności finansowej i majątkowej, wydawanych przez Zarząd Krajowy.
 
Komisje rewizyjne wyższego szczebla mogą kontrolować organy niższego szczebla.
 
Do zadań Krajowej Komisji Rewizyjnej należy także dokonywanie oceny wykorzystania środków finansowych zgromadzonych na koncie Funduszu
Wyborczego SLD.
 
Krajowa Komisja Rewizyjna może wydawać wytyczne do działalności komisji rewizyjnych.
 
W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzi 16 osób.